سوره قدر

تلاوت سوره قدر

ترجمه صوتی سوره قدر

فضیلت و خواص

آثار و برکات سوره

1. خروج از دین و بدهکاری

یکی از آثار سوره قدر تسریع در پرداخت بدهی هاست.

و حضرت امام جواد(ع) می‌فرماید: کسی که مدیون و قرض‌دار باشد جهت ادایِ دِین خود زیاد استغفار کند و زبان خود را همواره با خواندن سوره‌ی «اِنّااَنزلناه» مرطوب نماید.(1)

و حضرت امیر  می‌فرماید که سوره‌ی «إنّاأنزلناه» چه رفیق و همدم خوبی است. انسان به ‌وسیله‌ی آن قرض خود را ادا می‌کند و دین و آیین خویش را گرامی و بزرگ می‌دارد و عمرش را طولانی و حالش را نیکو می‌گرداند و کسی که بیشتر وِرد سخن خود را این سوره‌ی مبارکه قرار دهد خدا را صدّیق و شهید ملاقات خواهد نمود.(1)

2. دوای دردها

در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است: هر کس که دردی دارد کوزه ای نو بگیرد و در آن آب بریزد و این کار را خود به عهده گیرد سپس سوره قدر را به شیوه ترتیل سی بار بر آن آب بخواند . آنگاه از آن آب بنوشد و با ان وضو بگیرد و به وسیله آن سر و صورت خود را مسح کند و هر مقدار که از آب کم شد بر ان بیفزاید سه روز بر او نمی گذرد مگر اینکه به اذن خداوند درد او درمان می شود.(2)

3. بینایی چشم

در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است: هر کس سوره قدر را بر آب بخواند و از آن اب بنوشد خداوند نوری در چشمان او قرار می دهد .(3)

و در روایتی امام ششم(ع) می‌فرماید: جهت زیادی قوّت چشم این سوره را بیست و یک بار تلاوت نمایند.(4)

4. آسان شدن زایمان

در روایت آمده است: هرگاه زایمان زنی سخت شد در کنارش سوره قدر را زیاد قرائت کنید.(5)

5. درمان بیماری کبد

امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر سوره قدر را بر سفالی جدید نوشته و با آب باران شسته شود سپس مقداری شکر بر آن اضافه کنند و کسی که درد کبد دارد آن را بنوشد به اذن خداوند خوب می شود.(3)

6. در امان الهی بودن

امام صادق(ع) می‌فرماید: هر کس این سوره‌ی مبارکه را بعد از نماز عشا، پانزده مرتبه بخواند تا شب دیگر در امان خدا می‌باشد و اگر آن را در شب هفت مرتبه بخواند تا سپیده‌دم فردا مصون و محفوظ خواهد بود.(6)

7. اجابت دعا

همچنین از رسول خدا(ص) مروی است: کسی که این سوره را قرائت کند در نزد مردم، محبوب می‌گردد و کسی که آن را در نماز بخواند نماز او مقرون به ‌اجابت و مضاعف شده بالا می‌رود، و کسی که آن را بخواند و پس از آن دعا کند دعایش اجابت شده و تا لوح محفوظ بالا می‌رود، و کسی که از حاکمی خوف داشته باشد و این سوره‌ی مبارکه را در حالی که به‌ چهره‌ی او نظاره می‌کند قرائت نماید بر او غالب می‌آید، و نیز هر کس در دعاوی این سوره را تلاوت کند بر خصم و حریف خود فائق خواهد آمد و کسی که آن را بین خود و خدای خود شفیع قرار دهد خداوند شفاعتش را قبول و حوائج وی را برآورده می‌نماید.(1)

8. بخشش گناهان

امام صاددق علیه السلام فرمودند: هر که سوره قدر را در یکی از نمازهای واجب قرائت نماید منادی ندا می دهد : ای بنده خدا گناهان گذشته تو را آمرزیده است پس اعمالت را از سر بگیر.(7)

امام رضا علیه السلام می فرمایند: هر مومنی که هنگام وضو  گرفتن سوره قدر را بخواند از گناهانش خارج می شود مانند ان روزی که از مادر زاده شد. (8)

9. مغفرت برای اموات

در حدیثی ارزشمند از امام رضا علیه السلام آمده است: هر کس قبر مومنی را زیارت کند و در کنار قبرش سوره قدر را هفت مرتبه قرائت کند و خداوند هم او و صاحب قبر را می آمرزد.(9)

10. مصون ماندن از گناه کردن

امیرمؤمنان علیه السلام می فرمایند: هر کس قرادت کند سوره «قل هوالله...» را و «انا انزلناه...» را پیش از آنکه خورشید طلوع کند رو نمی آورد و نمی رسد او را در آنروزگناهی، گرچه ابلیس و شیطان تلاش نماید.» (10)

در روایت آمده است : ... و اگر کسی در وقت دخول در منزل و خروج از آن، این سوره‌ی مبارکه را قرائت کند شیطان از او دور می‌گردد و هر کس آن را حفظ کند به ‌منزله حفظ همه‌ی علوم است.(11)

11. وسعت رزق ورفع تنگدستی و ازدیاد محصول

در خواص آن، حضرت امام صادق(ع) می‌فرماید: این سوره گنج مردمان تنگدست و مستمندان است(12) و چنانچه ‌کسی ‌تنگدست باشد و بر خواندن این سوره‌ی مبارکه مداومت نماید روزی او از جائی می‌رسد که انتظار آن را نداشته باشد.(4)

درخواص آن آمده است : جهت ازدیادِ محصول اگر آن را بر زراعت بخوانند برکت‌دار می‌شود و کسی که در هر شب جمعه صد مرتبه آن را بخواند برای همیشه از نفاق به ‌دور خواهد بود.(12)

و نیز در خبر است: هر کس بر ظرف آبی سی و پنج مرتبه سوره‌ی قدر را بخواند بعد آن را روی لباس خود بیفشاند تا زمانی که آن لباس کهنه و مندرس گردد، او در وسعت روزی و فراخی معیشت خواهد بود.(13)

و در «ختوم» آورده است به‌ جهت توسعه‌ی روزی هر روز بعد از نماز صبح ده مرتبه این سوره‌ی مبارکه را بخواند آنگاه قدرت خدا را مشاهده نماید، این از مجرّبات است.(14)

12. یقین قلب و حکمت

از خواص آن، چنانچه صاحب غم و دردی و یا مسافر و یا زندانی این سوره‌ی مبارکه را تلاوت کند به ‌مقصود خود می‌رسد و غم او برطرف می‌گردد.(12) و اگر کسی آن را در ظرف پاکی (با زعفران یا غیره) بنویسد و آب شسته‌ی آن را بیاشامد، خداوند یقین قلب و حکمت نصیب او می‌گرداند و هرگز منافق نگردد.(12)

13. زدودن غم

چنانچه صاحب غم و دردی و یا مسافر و یا زندانی این سوره‌ی مبارکه را تلاوت کند به ‌مقصود خود می‌رسد و غم او برطرف می‌گردد.(12)و اگر کسی آن را در ظرف پاکی (با زعفران یا غیره) بنویسد و آب شسته‌ی آن را بیاشامد، خداوند یقین قلب و حکمت نصیب او می‌گرداند و هرگز منافق نگردد.(12)

14 . رفتن به حج

از خواص آن ، چنانچه کسی بخواهد به‌ حج خانه‌ی خدا مشرّف شود لباس نوینی به ‌تن کند و بر ظرف آبی سی و پنج مرتبه این سوره‌ی مبارکه را بخواند سپس آن آب را برلباس خود بیفشاند، آنگاه چهار رکعت نماز به‌ دو سلام بخواند، به‌ حمد و هر سوره که بخواهد و بعد از آن از خدا درخواست حج نماید خداوند حاجت وی را اجابت می‌فرماید ان‌شاءالله(12)

15. محبوب شدن نزد مردم          16. غالب شدن بر خوف از حاکم             17. فایق شدن بر خصم و حریف

همچنین از رسول خدا(ص) مروی است: کسی که این سوره را قرائت کند در نزد مردم، محبوب می‌گردد و کسی که آن را در نماز بخواند نماز او مقرون به ‌اجابت و مضاعف شده بالا می‌رود، و کسی که آن را بخواند و پس از آن دعا کند دعایش اجابت شده و تا لوح محفوظ بالا می‌رود، و کسی که از حاکمی خوف داشته باشد و این سوره‌ی مبارکه را در حالی که به‌ چهره‌ی او نظاره می‌کند قرائت نماید بر او غالب می‌آید، و نیز هر کس در دعاوی این سوره را تلاوت کند بر خصم و حریف خود فائق خواهد آمد و کسی که آن را بین خود و خدای خود شفیع قرار دهد خداوند شفاعتش را قبول و حوائج وی را برآورده می‌نماید.(1)

18. طولانی شدن عمر و نیکو شدن حال

و حضرت امیر  می‌فرماید که سوره‌ی «إنّاأنزلناه» چه رفیق و همدم خوبی است. انسان به ‌وسیله‌ی آن قرض خود را ادا می‌کند و دین و آیین خویش را گرامی و بزرگ می‌دارد و عمرش را طولانی و حالش را نیکو می‌گرداند و کسی که بیشتر وِرد سخن خود را این سوره‌ی مبارکه قرار دهد خدا را صدّیق و شهید ملاقات خواهد نمود.(1)

19. ایمنی و محفوظ ماندن مال

و ابن فهد از ذواب معصومین(ع) روایت کرده است: اگر کسی این سوره‌ی مبارکه را بر مال و ذخیره‌ی خود بخواند ایمن و محفوظ خواهد بود.(15)

20. سلامتی بر مرکب

و حضرت امام صادق(ع) در روایتی می‌فرماید: هر کس هنگام سوار شدن بر مَرکب (وسیله‌ی نقلیه) سوره‌ی مبارکه‌ی «إنّاأنزلناه» را بخواند آمرزیده و سالم از آن پیاده خواهد شد.(16)

21. رهایی از حسد و دروغ و ثبوت زبان بر دوام صدق و صواب

و در حرزالامان آورده است: جهت رهائی از حسد و دروغ و ثبوت زبان بر دوام صدق و صواب، سوره‌ی مبارکه‌ی «إنّاأنزلناه» را بسیار تلاوت نمایند.

ختومات مجرب

سوره قدر نود و هفتمین سوره قرآن کریم است که مکی  و4 آیه دارد.

 • وسعت رزق و روزی

الف: هر روز 10 مرتبه بعد از نماز صبح بخواند و قدرت خدا را مشاهده نماید.

ب: همچنین به نیت برآورده شدن حاجات 360 بار این سوره مبارکه را قرائت نماید.(17)

 • امام باقر و امام صادق(ع) در حدیثی می‌فرمایند: این سوره‌ی مبارکه در بیت‌المعمور در گنجینه‌های رحمت الهی است و هر روز هزار ملک گرداگرد آن طواف می‌کنند و آن را تعظیم و بزرگداشت می‌نمایند.(11)
 • حضرت امام باقر(ع) در این باره می‌فرماید: هر کس سوره‌ی قدر را بلند و آشکارا بخواند مانند کسی است که در راه خدا شمشیر کشیده و جهاد می‌کند و هر کس آن را آهسته بخواند همانند کسی است که در راه خدا به‌ خون خود آغشته شده است و کسی که آن را ده مرتبه بخواند هزار گناه او آمرزیده می‌گردد.(18)
 • اگر کسی در وقت دخول در منزل و خروج از آن، این سوره‌ی مبارکه را قرائت کند شیطان از او دور می‌گردد و هر کس آن را حفظ کند به ‌منزله حفظ همه‌ی علوم است.(11)
 • از خواص آن، چنانچه صاحب غم و دردی و یا مسافر و یا زندانی این سوره‌ی مبارکه را تلاوت کند به ‌مقصود خود می‌رسد و غم او برطرف می‌گردد.(12)و اگر کسی آن را در ظرف پاکی (با زعفران یا غیره) بنویسد و آب شسته‌ی آن را بیاشامد، خداوند یقین قلب و حکمت نصیب او می‌گرداند و هرگز منافق نگردد.(12)
 • جهت ازدیادِ محصول اگر آن را بر زراعت بخوانند برکت‌دار می‌شود و کسی که در هر شب جمعه صد مرتبه آن را بخواند برای همیشه از نفاق به ‌دور خواهد بود.(12)
 • چنانچه کسی بخواهد به‌ حج خانه‌ی خدا مشرّف شود لباس نوینی به ‌تن کند و بر ظرف آبی سی و پنج مرتبه این سوره‌ی مبارکه را بخواند سپس آن آب را برلباس خود بیفشاند، آنگاه چهار رکعت نماز به‌ دو سلام بخواند، به‌ حمد و هر سوره که بخواهد و بعد از آن از خدا درخواست حج نماید خداوند حاجت وی را اجابت می‌فرماید ان‌شاءالله.(12)
 • امام صادق(ع) می‌فرماید: هر کس این سوره‌ی مبارکه را بعد از نماز عشا، پانزده مرتبه بخواند تا شب دیگر در امان خدا می‌باشد و اگر آن را در شب هفت مرتبه بخواند تا سپیده‌دم فردا مصون و محفوظ خواهد بود.(6)
 • حضرت صادق(ع) در مضمون حدیثی می‌فرماید: قاری این سوره‌ی مبارکه هنوز آن را به پایان نرسانده، برای او برائت و آزادی از جهنّم نوشته می‌شود.(1)
 • حضرت امام باقر(ع) در حدیثی می‌فرماید: هر کس این سوره را بعد از طلوع فجر هفت مرتبه بخواند هفتاد صف از فرشتگان بر او هفتاد درود و هفتاد رحمت می‌فرستند.(1)
 • حضرت امیر(ع) در مضمون حدیثی می‌فرماید: گرامی‌ترین افراد در نزد خدا بعد از انبیا و اوصیا(ع) کسانی هستند که منزلت سوره‌ی «إنّاأنزلناه» را مراعات کرده باشند و بر تلاوت آن مداومت نمایند.(1)
 • کسی که این سوره‌ی مبارکه را بخواند همین که آن را به‌ اتمام رسانید فرشتگان تا هفت روز بر او درود می‌فرستند.(1)
 • حضرت امام موسی کاظم(ع) در مضمون حدیثی می‌فرماید: کسی که بعد از نماز عصر جمعه صد مرتبه سوره‌ی «إنّاأنزلناه» را قرائت کند خداوند دو هزار نسیم رحمت خویش را نصیب وی‌ می‌فرماید.(19)
 • همچنین به ‌سند معتبر از حضرتش مروی است: هر کس بعد از نماز عصر ده مرتبه سوره‌ی «إنّاأنزلناه» را بخواند همانند اعمال تمامی خلایق به ‌او ثواب کرامت فرمایند.(20)
 • مرحوم حاج شیخ عبّاس قمی در ترجمه‌ی جمال‌الاسبوع که در حاشیه‌ی آن چاپ شده در ذیل این خبر می‌افزاید: خواندن ده مرتبه سوره‌ی «إنّاأنزلناه» را در عصرهای همه‌ی روزها و خصوص عصر جمعه نیز وارد است و فضیلت بسیار دارد پس اگر وقت خواندن صد مرتبه را ندارد یا شغل مهمی دارد لااقل خواندن ده مرتبه را ترک نکند و البته این ده مرتبه سوره‌ی قدر را در عصر هیچ روزی ترک مکن و آن را قدر بدان.(21)
 • حدیث دیگری آمده است: هر کس سوره‌ی «إنّاأنزلناه» را هفت مرتبه در نزد قبر مؤمنی بخواند حق‌تعالی ملَکی را به ‌سوی قبر او می‌فرستد که خدا را نزد قبر او عبادت کند و خداوند ثواب این عمل مَلک را برای آن میّت می‌نویسد و زمانی که از قبرش مبعوث می‌شود هرگونه هولی از اهوال قیامت را به وسیله‌ی آن فرشته از او دفع می‌گرداند تا وی را داخل بهشت نماید، و نیز به‌ جز هفت مرتبه «إنّاأنزلناه» هر یک از سوره‌‌های «حمد» و دو سوره‌ی «قُل أعُوذ» و «قُلهُوَ اللّهُ اَحد» و «آیۀ‌الکُرسی» را سه مرتبه قرائت نماید.(22)
 • از امام هفتم(ع) مروی است: هر مؤمنی که در وضویش آن را بخواند از گناهان بیرون می‌رود همانند روزی که از مادر متولّد شده است.(16)
 • کسی که آن را در شب هفت مرتبه بخواند خدای تعالی وی را عافیت دهد و به ‌آسانی از صراط بگذرد و چنانچه بعد از نماز فریضه آن را یازده مرتبه بخواند حق‌تعالی هفتاد هزار رحمت به‌ وی ارزانی کند و پدر و مادر و نزدیکان و همسایگان وی را بیامرزد.(4)
 • اگر کسی آن را در شب جمعه بسیار تلاوت نماید خداوند به تعداد هر چیزی که آفریده است به‌ او ثواب و حسنه می‌دهد.(4)
 • از رسول اکرم(ص) مروی است: خواندن این سوره‌ی مبارکه در نماز باعث رفعت آن به‌علّیین و قبولی آن شده و پاداش آن چندین برابر خواهد بود.(1)
 • حضرت امیر مؤمنان(ع) هر گاه یکی از شیعیان خود را می‌دیدند می‌فرمودند: رحمت خدا بر کسی که بخواند سوره‌ی «إنّاأَنزلناه» را.(1)
 • حضرت امام کاظم(ع) در روایتی می‌فرماید: تعجّب می‌کنم از کسی که در نماز سوره‌ی «إنّاأنزلناه» را نمی‌خواند، چگونه نماز او قبول می‌شود.(16)
 • در یک خبر آمده است شخصی از حضرت امام جواد(ع) درخواست کرد: به‌ من چیزی (ذکری) تعلیم فرما که هرگاه آن را بگویم در دنیا و آخرت همدم و در کنار شما باشم. حضرت فرمودند: سوره‌ی «إنّاأنزلناه» را زیاد بخوان و لب‌های خود را همواره با ذکر استغفار مرطوب نما.(16)
 • در روایتی امام ششم(ع) می‌فرماید: هر کس در وقت سحری و افطار سوره‌ی «قدر» را بخواند مانند کسی است که در فاصله‌ی این دو وقت در راه خدا در خون خود غلطیده باشد.(22)
 • امام صادق  در روایتی می‌فرماید: کسی که سوره‌ی قدر را در نماز واجب خود بخواند به‌ او خطاب می‌شود: ای بنده‌ی خدا، عمل را از سَر گیر، گناهان گذشته‌ات آمرزیده شد.(7)
 • رسول اکرم(ص) مروی است: هر کس سوره‌ی قدر را تلاوت کند همانند کسی است که ماه رمضان را روزه گرفته و شب قدر را احیا داشته است(23)و ثواب آن کس را خواهد داشت که در راه خدا جهاد کرده باشد.(24)
 • کسی که آن را تلاوت نماید در روز قیامت، بهترین رفیق و همدم او خواهد بود.(6)
 • امام هشتم(ع) می‌فرماید: هر کس قبر مؤمنی را زیارت کند و در نزد او سوره‌ی «إنّاأنزلناه» را هفت مرتبه بخواند خداوند او و آن مرده (هردو) را می‌آمرزد.(16)(18)
 • امام کاظم علیه السلام درباره قرائت این سوره در روز جمعه می فرماید: برای خداوند در روز جمعه هزار نفحه رحمت است که هر بنده ای به اندازهای از این رحمت عطا می کند و هر کس این سوره را بعد از ظهر جمعه صد بار قرائت نماید خداوند همه آن هزار نفحه رحمت را به او خواهد داد.(25)

 •  امام صادق(ع) مروی است: آن نوری که در روز قیامت در پیشاپیش مؤمنان است «یسعی نُورُهُمُ بَینَ اَیدِیهم» نور «إنّاأنزلناه» می‌باشد.(1)

 • امیرالمؤمنین در کلامی زیبا فضایل این سوره را اینگونه تشریح کرده اند: هر چیز میوه ای دارد و میوه قرآن سوره قدر است، هر چیز گنجی دارد و گنج قرآن سوره قدر است، هر چیز یاریگری دارد و یاری گر ضعیفان سوره قدر است، و هرچیزراه آسانی دارد و راه آسان برای درماندگان سوره قدر استو هر چیز عصمتی دارد و عصمت مؤمنان سوره قدر است و هر چیز هدایتی دارد و هدایت صالحان سوره قدر است، هر چیز سروری دارد و سرور قرآن سوره قدر است. هر چیز زینتی دارد و زینت قران سوره قدر است، هر چیز خیمه ای دارد و خیمه متعبّدان سوره قدر است و هر چیز بشارتی دارد و بشارت مردم سوره قدر است و برای هر چیز حجتی است و حجت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم سوره قدر است پس به آن ایمان بیاورید. (26)

 • از حضرت امیر(ع) در مضمون حدیثی مفصّل آمده است که هر چیزی ثمره دارد و ثمره‌ی قرآن «إنّاأنزلناه» است و هر چیزی گنجینه دارد و گنجینه قرآن «إنّاأنزلناه» و هر چیزی امداگر و مُعینی دارد و معین‌الضعفا «إنّاأنزلناه» و هر چیزی چاره‌جو و راه‌گشایی دارد و راه‌گشای تنگناها و سختی‌ها «إنّاأنزلناه» و هر چیزی جای امن و پناهگاهی دارد و پناهگاه مؤمنان «إنّاأنزلناه» و هر چیزی سَرور و زینتی دارد و سَرور و زینت قرآن «إنّاأنزلناه» و هر چیزی بشارت و مژدگانی دارد و مژدگانیِ جهان آفرینش «إنّاأنزلناه» می‌باشد. ... الی آخر حدیث.(1)

 • در روایتی امام باقر(ع) می‌فرماید: هر کس در یک شب این سوره‌ی مبارکه را صد بار بخواند پیش از بامداد بهشت را رؤیت خواهد نمود.(1)

 

متن و ترجمه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

به نام خداوند رحمتگر مهربان

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿۱﴾

ما [قرآن را] در شب قدر نازل كرديم (۱)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿۲﴾

و از شب قدر چه آگاهت كرد (۲)

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿۳﴾

شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است (۳)

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿۴﴾

در آن [شب] فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان براى هر كارى [كه مقرر شده است] فرود آيند (۴)

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿۵﴾

[آن شب] تا دم صبح صلح و سلام است (۵)

منابع

دوستان عزیز ، این مطالب از منابع مختلفی گردآوری شده است و صحت و ترجمه صحیح و اعتبار این منابع به عهده خود شماست ، برای کسب اطلاعات بیشتر و کاملتر به منابع ذکر شده مراجعه شود، در صورت یاقتن مطالب صحیح تر یا کاملتر ، آن را برای ما ارسال کنید

(1)بحار (2) طب الائمه(3) مستدرک الوسائل(4)خواص‌الآیات (5) الدعوات(6)تفسیر برهان(7) ثواب الاعمال(8)فقه الرضا(9) کتاب من لا یحضره الفقیه(10) سوره قدر جلوه گاه ولایت(11)منهاج(12)مصباح(13)مکارم‌الاخلاق(14)ختوم و اذکار (15)عُدّۀ‌الدّاعی (16) لئالی‌الأخبار (17) درمان با قرآن(18)تفسیر نورالثقلین(19)امالی صدوق(20)وسائل(21)حاشیه‌ی مشکاةالانوار(22)مفاتیح‌الجنان(23)مجمع‌البیان(24)تفسیر اطیب‌البیان(25)الامالی(26) همان       quran.anhar.ir       hedayatgar.ir