سوره توحید

تلاوت سوره توحید

ترجمه سوره توحید

فضائل سوره توحید

فضیلت و خواص سوره توحید

یکصد و دوازدهمین سوره قران کریم است که مکی و 4 ایه دارد. این سوره را «اخلاص، صمد، اساس، برائة، جمال، معرفت، مانع، نور، تفرید، تجرید، ولایت» (1) نیز می گویند.

این سوره از ارزشمندترین سوره های قرآن است که به قرائت و ارتباط با آن بسیار سفارش شده است و آثار و فواید بیشماری دارد.

امام باقر علیه السلام فرموده اند: سوره توحید برابر با یک سوم قران است. (2)

امام رضا علیه السلام نیز فرمودند: هر کس سوره توحید را بخواند و به ان ایمان داشته باشد توحید را شناخته است.(3)

رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرموده اند این سوره را زیاد بخوانید زیرا این سوره نور قرآن است. (4)

هم چنین از ایشان نقل شده است: هر کس سوره توحید را قرائت نماید با خواندن آیه اول، خداوند هزار نگاه به او می کند و با خواندن آیه دوم، خداوند هزار دعای او را مستجاب می کند و با آیه سوم هزار خواسته اش را به او می دهد و با آیه چهارم، هزار حاجت از حاجت های دنیا و آخرتش را روا می کند.(5)

امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند: هر کس سوره توحید و قدر را در روز یا شبش 100بار قرائت نماید خداوند پس از مرگش نوری در قبر او قرار می دهد و نوری در پیش و پس او قرار گرفته و او را تا بهشت همراهی می کند.(6)

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس سه روز بر او بگذرد وسوره توحید را نخواند خوار شده و بند ایمان از او برداشته می شود و اگر در آن حال بمیرد در حال کفر مرده است.(7)

و نیز می فرمایند: هر که روزی بر او بگذرد و در نمازهای 5 گانه اش سوره توحید را نخواند به او گفته می شود تو از نمازگزاران نیستی.(8)

قرائت این سوره در بسیاری از مکان ها و زمان ها مانند پس از نماز صبح، بعد از هر نماز واجب، هنگام خواب و... سفارش شده است.

آثار و برکات سوره

1) شفا دهندگی

در این باره در سخنی از امام باقر علیه السلام آمده است: هر کس سوره حمد و سوره توحید او را شفا ندهد هیچ چیز دیگری او را شفا نخواهد داد همه بیماری ها با این دو سوره درمان می شود.(9)

2) درمان تب

هر کس که حضرت زهرا سلام الله و فرزندانش را دوست دارد و دچار بیماری تب شود سوره توحید را 1000 بار بخواند آنگاه خداوند را به حق فاطمه قسم دهد که شفا خواهد گرفت.(10)

3) درد چشم

از امام صادق علیه السلام نقل شده است: هر کس این سوره را بر درد چشم بخوانند به قدرت خداوند دردش آرام می گیرد.(11)

4) درد دندان

از امام باقر علیه السلام نقل شده: هر گاه احساس درد دندان کردی سوره حمد و توحید را بخوان در حالی که دست خود را بر موضع درد گذاشته ای و پس از ان ایه 88 سوره نمل را قرائت کن دردش ارام می گیرد.(12)

5) امنیت

امنیت خواهی و پرهیز از خطرات و حوادث ناگوار از خواسته های اولیه و همیشگی انسان هاست و مردم از هر گونه حادثه و بدی ای که زندگی آرام و بی دردسر آنها را دچار تشویش و گرفتاری کند مخالفند و در پی دستاویز هایی برای امان جویی از این ناگواری ها هستند. سوره توحید از این دستاویزهای محکم الهی است که به وسیله آن می توان خود را در آغوش امیت الهی قرار داد . مواردی که به امنیت جویی از سوره توحید سفارش شده است از این قرار است:

الف: هنگام سفر

از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: هر کس که می خواهد به سفری برود دو طرف چهارچوب در را بگیرد و 11 بار توحید را قرائت نماید خداوند پاسبان او خواهد بود تا به منزلش بازگردد.(13)

ب: هنگام خروج از خانه

امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس هنگام خرج از منزل 10 مرتبه سوره توحید را بخواند هموراه در حفظ و حراست خداوند است تا به خانه بازگردد.(14)

ج: وارد شدن بر حاکم یا قدرتمند

از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: هر وقت بر حاکم یا ستمگری وارد شوی در حالی که به او نگاه می کنی سوره توحید را سه مرتبه بخوان و دست چپت را مشت کن و برا این حال باشد تا از نزد او بیرون می روی.(15)

امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند: هر کس پیش از رفتن به نزد قدرتمند و زورگویی سوره توحید را قرائت کند خداوند به واسطه آن مانع زیان دیدن او می شود.(16)

د: هنگام خواب

امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند: هر کس هنگام خوابش سوره توحید را قرائت نماید خداوند50 فرشته را مأمور حراست و نگهبانی او قرار می دهد.(17)

6) رفع فقر و تنگدستی

از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده است: هر وقت وارد منزل می شوید سوره تحید را بخوانید زیرا این کار فقر را از بین می برد. (18)

7) بخشش گناهان

قرائت سوره توحید از عوامل پاک شدن گناهان است . رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرموده اند: هر کس در شب یا روز جمعه ، 200 مرتبه سوره توحید را در نماز 4 رکعتی (2تا دو رکعت) بخواند یعنی درهر رکعت بعد از حمد 50 بار توحید را بخواند گناهانش بخشیده می شود هر چند به اندازه دریا باشد. (19)

در فقه الرضا امده است: هر کس سوره توحید را 21 بار بخواند خداوند قصری در بهشت برای او بنا می کند و هر کس 41 بارقرائت کند خداوند همه گناهانش از گذشته و اینده را می آمرزد.(20)

امام صادق علیه السلام در این باره فرمودند: هر کس این سوره را در هنگام خواب بخواند خداوند گناهان 50 سال گذشته اش را می بخشد. (21)

8) استجابت دعا

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در بیان شرایط یک نماز فرمودند: در رکعت اول پس از حمد توحید را بخواند زیرا دعای پس از آن مستجاب می شود و بدین وسیله دعای قنوت آن نیز مستجاب می گردد.(22)

9) امان از گناه

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: هر کس نماز صبح را بر پا دارد و پس از نماز در جایش بنشیند و سوره توحید را 11 مرتبه قبل از طلوع خورشید قرائت کند آن روز مرتکب گناه نمی شود هر چند شیطان به سوی او طمع کند. (23)

10) برکت

ایجاد برکت در عمر، زندگی ، کار ، مطالعه،... از عوامل موفقیت در این کارهاست. عوامل بسیاری برای انسان ایجاد برکت می کنند و اسباب زیادی مانع برکت هستند. قرائت سوره توحید از عوامل ایجاد برکت است.

در سخن امام باقر علیه السلام آمده است: هر کس سوره توحید را یک بار بخواند مایه ایجاد برکت بر او می شود و هر کس این سوره را دو بار بخواند بر او و خانواده اش برکت داده می شود و اگر آن را سه بار قرائت نماید به او و خانواده و همسایگانش برکت داده می شود. (24)

ختومات مجرب

  • از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است: در روز 5شنبه چهار رکعت نماز بجای آورد یعنی در هر دو رکعت یک سلام و به این شکل عمل کند:

1- رکعت اول: سوره حمد و توحید 11 مرتبه

2- رکعت دوم: سوره حمد و توحید 21 مرتبه

3- رکعت سوم: سوره حمد و 31 مرتبه نوحید

4- رکعت چهارم: سوره حمد و 41 مرتبه توحید را بخواند و بعد از فارغ شدن از نماز، 51 مرتبه توحید را بخواند و 51 مرتبه صلوات بفرستد و پس از آن به سجده رود و در سجده 100 مرتبه بگوید: «یا الله یا الله» بعد از آن دعا کند به آنچه می خواهد می رسد.

پیامبر فرمودند: کسی که این نماز را بجا آورد و از خداوند بخواهد که کوه ها از همدیگر زوال پیدا کنند خواهد شد یا نزول باران را بخواهد خواهد شد و اینکه حجابی میان او و پروردگار نخواهد بود و اینکه خداوند هر آینه غضب خواهد کرد به کسی که این نماز را به جای آورد و حاجت خود را نخواهد.(25)

  • ختم «الله الصمد» در شب جمعه 41 هزار بار بسیار مجرب است.

· جهت توانگری: در 3 شب جمعه هر شبش دو رکعت نماز بگذارد و در هر رکعت 10 مرتبه سوره حمد و 11 مرتبه سوره توحید را بخواند و بعد از سلام 100 مرتبه صلوات بفرستد.(26)

 

سایت هدایت

 

فضائل و خواص

پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌فرماید: کسی که این سوره را بخواند و بدان توجّه کند خداوند وی را دوست می‌دارد و کسی که خدا او را دوست بدارد، اهل سعادت و نجات خواهد بود.[٣]

و هر کس آن را به‌ جهت تعظیم و بزرگداشت تلاوت کند خداوند او را از عذاب دوزخ ایمن می‌نماید.[٤]

و نیز فرمود: هر کس آن را در قبرستان یازده مرتبه بخواند و ثوابش را هدیه‌ی اموات نماید به‌ تعداد آن اموات به ‌او ثواب و پاداش داده می‌شود، و این سوره‌ی مبارکه خود حرز و ایمنی از هرگونه آفت و خطر می‌باشد.[٥]

همچنین در حدیثی از حضرتش آمده است: هر کس این سوره را قرائت کند چنان است که یک‌سوم قرآن را خوانده و به ‌عدد هر یک از کسانی که به‌ خدا و ملائکه و کتاب‌ها و رسولان او و روز معاد ایمان آورده‌اند، برایش حسنه نوشته می‌شود.[٦]

و کسی که سه مرتبه آن را بخواند مانند کسی است که یک ختم قرآن کرده باشد.[٧]

و نیز می‌فرماید: آن کس که این سوره‌ را بخواند رحمت خداوند وی را احاطه می‌کند و خدای تعالی با رحمت بر او نظر می‌نماید و هر گونه خواسته‌ای که دارد، خداوند متعال وی را ارزانی می‌دارد.[٨]

و حضرت امام باقر(ع) از رسول اکرم(ص) نقل می‌کند که به ‌امیرالؤمنین(ع) فرمود: یا علی! تو نمونه‌ی سوره‌ی «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» هستی، هر کس آن را یک بار بخواند یک‌سوم قرآن را خوانده و اگر دوبار بخواند دوسوم قرآن و اگر سه‌بار بخواند تمامی قرآن را ختم کرده، و نیز هر کس تو را تنها قلباً دوست بدارد ثواب (اعمال) یک‌سوم امّت را دارد و اگر قلباً تو را دوست بدارد و با زبان تو را یاری کند ثواب دوسوم و اگر قلباً تو را دوست بدارد و با زبان یاری نماید و با جوارح و اسلحه تو را نصرت دهد ثواب تمامی این امّت را خواهد داشت.[٩]

و در حدیثی مولی امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: هر کس بعد از نماز صبح یازده مرتبه سوره‌ی «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» را بخواند در آن روز گناه نمی‌کند و شیطان را ذلیل و منکوب خواهد نمود.[١٠]

و از حضرت ختمی نبوّت(ص) روایت است: هرگاه یکی از شما وارد خانه شدید اگر داخل خانه کسی بود بر خانواده‌ی خود سلام کنید و بگوئید: «السَّلامُ عَلَیکُم» و اگر کسی نبود بگوئید: «اَلسَّلامُ عَلَینا مِنْ رَبِّنا» آنگاه سوره‌ی «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» را بخوانید که باعث نفی فقر و فراخی معیشت می‌گردد.[١١]

و در «عُدّۀُ‌الدّاعی» است که امام صادق(ع) می‌فرماید: کسی که یک شبانه‌روز بر او بگذرد و نمازهای پنج‌گانه را بخواند و در آن «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» را نخواند به ‌او گفته می‌شود: ای بنده‌ی خدا، تو از نمازگزاران نیستی![١٢]

و نیز می‌فرماید: کسی که به ‌خدا و روز قیامت ایمان دارد خواندن سوره‌ی «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» را بعد از هر نماز ترک نمی‌کند چرا که هر کس آن را بخواند خداوند خیر دنیا و آخرت را برایش جمع می‌نماید و خود و پدر و مادر و فرزندان‌شان را می‌آمرزد.[١٣]

و حضرت امیرالمؤمنین(ع) در یک روایتی می‌فرماید: هر کس دوست دارد همانند طلای ناب و خالص از هر گونه آلودگی پاکیزه از گناهان و بدون هیچ‌گونه مظالم عباد از دنیا برود، بعد از نمازهای پنج‌گانه یومیّه سوره‌ی مبارکه‌ی «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» را دوازده مرتبه بخواند سپس دست‌ها را به ‌دعا بردارد و بگوید:

«اَللّهُمَّ اِنِّی اَسْألُکَ بِاسْمِکَ المَکْنُونِ المَخْزُونِ الطّاهِرِ الطُّهرِ المُبارَکِ وَ اَسْألُکَ بِاسْمِکَ العَظِیمِ وَ سُلطانِکَ القَدِیمِ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ یَا واهِبَ العَطایا، یَا مُطلِقَ‌ الاُسَاری، یا فَکّاکَ الرِّقابِ مِنَ النَّارِ اَسْألُکَ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أنْ تُعْتِقَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ وَ أنْ تُخْرِجَنِی مِنَ الدُّنیا آمِناً وَ أنْ تُدْخِلَنِی الجَنّۀَ سَالِماً وَ أنْ تَجْعَلَ دُعائِی اَوَّلَهُ فَلاحاً وَ اَوْسَطَهُ نَجاحاً وَ آخِرَهُ صَلاحاً اِنَّکَ أنْتَ عَلَّامُ الغُیُوبِ».[١٤]

و امام ششم(ع) می‌فرماید: زمانی که رسول خدا(ص) بر جنازه‌ی سعد بن معاذ نماز گزارد، فرمود: نود هزار فرشته که در میان آن‌ها جبرئیل نیز بود بر جنازه‌ی او نماز گزاردند، من از جبرئیل پرسیدم: او به‌ خاطر کدام عمل، مستحقّ نماز گزاردن شما شد؟ گفت: به ‌خاطر تلاوت «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» در حال نشستن و ایستادن و پیاده و رفت و آمد و در همه‌ی حالات.[١٥]

و در خبر است : کسی که در دو رکعت نخستین نماز شب در هر رکعت بعد از حمد سی مرتبه «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» را بخواند هیچ گناهی بر او باقی نمی‌ماند.[١٦]

و در حدیثی حضرت امام صادق(ع) می‌فرماید: هر کس سوره‌ی «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» را یک مرتبه قرائت کند مانند کسی است که یک‌سوم قرآن و یک‌سوم تورات و یک‌سوم انجیل و یک سوم زبور را خوانده باشد.[١٧]

و در خبر دیگری می‌فرماید: کسی که یک هفته بر او بگذرد و در آن «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» را نخواند و بمیرد بر دین و مسلک ابولهب خواهد بود![١٨]

و نیز در «عُدّۀ‌الدّاعی» از حضرتش روایت می‌کند: کسی که این سوره‌ی مبارکه را در حین خروج از منزل ده مرتبه بخواند در حفظ و حراست خداوند متعال خواهد بود تا زمانی که به‌ منزل مراجعت نماید.[١٩]

و حضرت امام باقر(ع) در روایتی میفرماید: کسی که در نماز وِتر خود «مُعَوّذَتَین» و «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» را بخواند به ‌او خطاب می‌شود: ای بنده‌ی خدا، مژده باد تو را که خدا نماز وترت را قبول کرد.[٢٠]

و از حضرت امام کاظم(ع) مروی است: کسی که می‌خواهد نزد زمامدار سرکش و ستمگر برود و از او خوف و هراسی داشته باشد سوره‌ی مبارکه‌ی «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» را در پیشرو و پشتسر و طرفراست و طرفچپ بخواند حق‌تعالی شرّ آن حاکم را از او دفع و خیر وی را نصیبش می‌فرماید.[٢١]

و حضرت امام صادق(ع) در روایتی می‌فرماید: با خواندن «بِسم‌اللّه» و نیز با خواندن سوره‌ی «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» به‌ طرف راست و چپ و پیشرو و پشتسر و بالای سر و زیر قدم‌هایت خود را از شرّ مردم حفظ کن، و هرگاه خواستی بر حاکم یا ظالمی وارد شوی و حاجتی داری هنگامی که او را دیدی سوره‌ی «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» را سه مرتبه بخوان و در هر مرتبه یک انگشت از دست چپ را گره کن و تا زمانی که از نزد او بیرون نرفتی آن‌ها را باز مکن (که خواسته‌ی تو ان‌شاء‌الله برآورده می‌گردد).[٢٢]

و از حضرت امیرالمؤمنین(ع) منقول است: کسی که «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» را هنگامی که به‌ خوابگاه خود می‌رود سه مرتبه قرائت کند حق‌تعالی بر او پنجاه هزار فرشته موکّل می‌فرماید که وی را در آن شب حراست و پاسداری نمایند.[٢٣]

و رسول خدا(ص) می‌فرماید: کسی که در وقت غذا خوردن فراموش کرده باشد «بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» بگوید، پس از اتمام عذا سوره‌ی «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» را بخواند.[٢٤]

همچنین فرمود: کسی که در بیماری موت سوره‌ی «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» را بخواند از فشار قبر و عذاب قبر ایمن خواهد بود و فرشتگان در روز قیامت وی را بر دست‌های خود حمل کرده و از صراط عبور نموده وارد بهشت می‌نمایند.[٢٥]

و نیز حضرتش در یک حدیث طولانی می‌فرماید: من خوف داشتم که عذاب الهی در شب یا روز (بر این امّت) فرود خواهد آمد تا این که جبرئیل نازل شد و سوره‌ی «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» را آورد، آنجا یقین کردم که خداوند امّت مرا بعد از نزول این سوره عذاب نخواهد کرد... خوشا به‌ حال کسی که آن را تلاوت نماید... تلاوت این سوره باعث نجات از جهنّم است و کسی که آن را بخواند هزار هزار فرشته گواهان او خواهند بود... تا آخر حدیث که طولانی است و بسیار پر محتوا. هر که خواهان است بدان مراجعه نماید.[٢٦]

همچنین پیامبر گرامی(ص) در حدیثی میفرمایند: هر کس سوره‌ی «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» را هر روز دویست مرتبه بخواند خداوند به‌ او یک هزار و پانصد حسنه پاداش می‌دهد و گناهان پنجاه ساله‌ی او را ـ به جز حق‌النّاس ـ می‌آمرزد.[٢٧]

و در خبری دیگر حضرتش می‌فرماید: کسی که بعد از نماز جمعه سوره‌های «توحید» و «فلق» و «ناس» را هفت مرتبه بخواند، خداوند او را از بدی‌ها و ناگواری‌های آن هفته تا جمعه‌ی دیگر محفوظ می‌دارد.[٢٨]

و در یک خبر آمده است که رسول خدا(ص) هر شب که به ‌رختخواب می‌رفت، دست‌های خود را می‌گشود و در آن می‌دمید آنگاه سوره‌های «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ»، «‏قُلْ أعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» و «‏قُلْ أعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» را می‌خواند و سپس دست‌های خود را بر سروصورت و تا آنجائی که دست به ‌اعضای بدن می‌رسید بر آن می‌کشید و این عمل را سه مرتبه تکرار می‌فرمود.[٢٩]

و نیز از حضرتش مروی است: هر کس بعد از نماز جمعه سوره‌های «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» و «معوّذتین» را هفت مرتبه بخواند تا جمعه‌ی دیگر به ‌یاری حق‌تعالی از هرگونه حادثه و ناگواری در امان خواهد بود.[٣٠]

و در «زادالمتّقین» است جهت گرفتن حاجت، مدّت هفت روز بعد از نماز صبح پیش از آن که با کسی سخن بگوید هر روز صد مرتبه سوره‌ی توحید را با خضوع و خشوع بخواند حاجتش به‌ یاری حق برآورده می‌گردد.[٣١]

و حضرت امام صادق(ع) می‌فرماید: چنانچه زندانی آن را هزار بار بخواند بر او گشایش می‌یابد و هر کس در هر کار سخت و مشقّت‌بار این سوره‌ی مبارکه را هزار بار بخواند از آن رهائی خواهد یافت.[٣٢]

همچنین کسی که آن را هزار بار تلاوت نماید نمی‌میرد تا جایگاه خود را در بهشت ببیند.[٣٣]

و هر کس آن را در تعقیب هر نماز واجب قرائت کند خداوند خیر دنیا و آخرت را به ‌او عطا می‌فرماید و او والدین و فرزندان ایشان را می‌آمرزد.[٣٤]

همچنین از حضرتش مروی است: هر کس در وقت خواب یازده مرتبه سوره‌ی توحید را بخواند، خانه‌ی او و خانه‌های اطراف او در امن و امان خواهند بود.[٣٥]

و از رسول خدا(ص) روایت است: کسی که در عمرش ده هزار بار با نیّت پاک در ماه رجب سوره‌ی «‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» را بخواند روز قیامت بیاید در حالی که از گناهانش بیرون شده همانند روزی که از مادر زاده شده است و هفتاد مَلَک به ‌پیشواز وی می‌آیند و او را به ‌بهشت مژدگانی می‌دهند.[٣٦]

و سیّد بن طاووس نقل کرده: هر کس در روز جمعه‌ی ماه رجب صد بار سوره‌‌ی توحید را بخواند برایش در قیامت نوری خواهد بود که او را تا بهشت شتابان رهنمون می‌گردد.[٣٧]

و درباره‌ی اثر «چهار قُل»، حضرت امام حسن عسگری(ع) می‌فرماید: جهت دفع کلّیه‌ی دشمنان و برآورده شدن حاجات بعد از نماز صبح بلافاصله و پیش از تکلّم با کسی سوره‌های «کافرون»، «توحید» و «معوّذتین» قرائت کند و بعد از آن بگوید: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یا مالِکَ الرِّقابِ وَ یا هازِمَ الاَحزابِ وَ یا مُفَتِّحَ الاَبْوابِ وَ یا مُسَبِّبَ الاَسْبابِ سَبِّبْ لَنَا سَبَباً لانَسْتَطِیعُ لَهُ طَلَباً بِحَقِّ لا اِلهَ اِلَّا اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ(ص) عَلِیٌّ وَلِیُّ الله‏» و چون به‌ جمله‌ی «سَبِّبْ لَنَا» رسید حاجت خود را یاد کند به ‌یاری حق‌تعالی برآورده می‌گردد.[٣٨]

و در خبری، جابر از رسول خدا(ص) روایت می‌کند که حضرتش فرمودند: کسی که هر روز سوره‌ی «توحید» را پنجاه بار بخواند در روز قیامت او را ندا می‌دهند: از قبر برخیز ای مدح‌کننده‌ی خدا و داخل بهشت شو.[٣٩]

و حضرت امیر(ع) از حضرت ختمی نبوّت(ص) روایت می‌کند: کسی که آماده‌ی سفر است، دست‌ها را بر چهارچوب درِ منزلش بگذارد و یازده مرتبه سوره‌ی توحید را بخواند، خداوند متعال نگهبان او خواهد بود تا مراجعت نماید.[٤٠]

و نیز هرگاه کسی لباس نوینی به‌ تن کند وضو بگیرد و دو رکعت نماز به ‌جای آورد و در هر رکعت بعد از حمد «آیۀ‌الکرسی» و سوره‌های «توحید» و «قدر» را بخواند و بعد از نماز حمد و سپاس خدا را به ‌جای آورد که تن او را پوشانده و در میان مردم وی را زینت بخشیده است و بسیار بگوید: «لا حَولَ وَ لا قُوَّۀَ اِلّا بِاللّهِ العَلِیِّ العَظِیمِ»، با این عمل ان‌شاء‌الله در آن لباس مرتکب گناه نخواهد شد و به‌ تعداد هر رشته و نخی که در آن لباس باشد خداوند مَلَکی را می‌آفریند که خدا را تقدیس کنند و برای وی طلب رحمت و مغفرت نمایند.[٤١]

و از رسول اکرم(ص) مروی است: کسی که چشم‌درد دارد پنجاه و دو بار این سوره‌ی مبارکه را بخواند و هر دو بار یک «بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» بگوید و بر دست خود بدمد و بر چشم خود بمالد به ‌یاری حق بهبود می‌یابد.[٤٢]

و از مرحوم سیّد علیخان در «الکَلِمُ‌الطّیِّب» نقل است: جهت روا شدن حاجات و دفع بلیّات، سوره‌ی مبارکه‌ی «توحید» را هفتاد و یک بار بخوانند و در بین آن تکلّم نکنند به ‌یاری حق‌تعالی به ‌مراد می‌رسند و این عمل به‌ تجربه رسیده است.[٤٣]

و در دیگر خواص آن آمده است: جهت تحصیل صفت «اخلاص» بر تلاوت این سوره‌ی مبارکه باید مداومت نمود.

ویکی شیعه

شأن نزول

درباره شان نزول سوره اخلاص از امام صادق(ع) نقل شده است گروهی از یهودیان از پیامبر(ص) تقاضا کردند خداوند را برای آنان توصیف کند. پیامبر(ص) سه روز سکوت کرد و پاسخی نگفت، تا اینکه سوره اخلاص نازل شد و سپس پاسخ آنان را بیان کرد.[۱۴] گفته شده این پرسش، درخواستِ جمعی از مشرکان مکه[۱۵] یا درخواست اهل کتاب مدینه[۱۶] یا افرادی دیگر بوده است.[۱۷]

فضیلت و خواص

از پیامبر(ص) و امام باقر(ع) نقل شده است سوره توحید برابر با یک سوم قرآن است.[۲۱] [یادداشت ۲] از امام رضا(ع) نیز روایت شده است هر كس سوره توحید را بخواند و به آن ایمان داشته باشد توحید (وحدانیت خدا) را شناخته است.[۲۲] از پیامبر هم آمده این سوره را زیاد بخوانید زیرا این سوره نور قرآن است.[۲۳] از امام علی(ع) روایت شده است هر كس سوره توحید و قدر را در روز یا شبش صدبار قرائت نماید، خداوند پس از مرگش نوری در قبر او قرار می‌دهد و نوری در پیش و پس او قرار گرفته و او را تا بهشت همراهی می‌كند.[۲۴] امام صادق(ع) نیز می‌فرماید هر كه روزی بر او بگذرد و در نمازهای ۵ گانه‌اش سوره توحید را نخواند به او گفته می‌شود تو از نمازگزاران نیستی.[۲۵]

در منابع روایی برای قرائت این سوره خواصی چون، آرام گرفتن درد چشم[۲۶]، نگهبانی از فرد هنگام سفر(اگر ۱۱بار بخواند)[۲۷] و همچنیین حراست ۵۰ فرشته از قاری این سوره هنگام خواب[۲۸]، و رفع فقر و تنگدستی[۲۹] و بخشش گناهان(اگر ۲۰۰ مرتبه در شب یا روز جمعه در دو نماز دو رکعتی بخواند)[۳۰]، و همچنین استجابت دعا( اگر در ركعت اول پس از حمد توحید بخواند)[۳۱] ذکر شده است.